Tag: 2021

การแข่งขันกีฬาที่จะรอคอยในปี 2021

แม้จะมีความเศร้าโศกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปีที่ผ่านมา แต่กีฬาจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2021 เราต้องยอมรับว่ามันจะไม่เหมือนในอดีตเมื่อ Covid-19 ยังไม่อยู่ท่ามกลางเรา แต่แสงแห่งความหวังยังคงส่องสว่างอยู่เสมอ

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!